Doplňková činnost

Vedle hlavní činnosti vyvíjí školní jídelna i podnikatelské aktivity, které realizuje formou doplňkové činnosti. Na tuto činnost má živnostenské oprávnění.

Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavních úkolů a je sledována odděleně od činnosti hlavní.

Doplňková činnost spočívá

  • v přípravě a prodeji stravy cizím strávníkům
  • zajištění  stravování účastníků dětského tábora, na požádání i pohoštění na setkání důchodců či jiné akce

 

Cizí strávníci si stravu odnášejí ve vlastních jídlonosičích dle předepsaných hygienických zásad, ve stanovenou dobu tak, aby nedošlo k narušení provozu školy.

Cena jednoho obědu pro cizí strávníky činí Kč 49,00. Je stanovena jako součást přímých nákladů na potraviny, nákladů na věcnou režii(náklady na energie, vodu, údržbu, odpisy), náklady na mzdovou režii ( plat určeného zaměstnance včetně zákonných odvodů) a ziskovou přirážku. Cena obědů se může měnit podle cen potravin. Cizí strávník je povinen odhlašovat neodebrané obědy, a to 24 hodin předem, to je do 12:00 hodin před odhlašovaným dnem u vedoucí školní jídelny osobně nebo telefonicky na tel. čísle +420 553 651 193.

Neodhlášené a nevyzvednuté obědy propadávají, strávník nemá nárok na náhradu neodebrané stravy. Úplata za stravné je prováděna měsíčně, a to složenkou, která se vydává vždy na daný měsíc kolem 8. dne v měsíci.

 

Moto

V naší školce každý den,
jdeme krůček za krůčkem.
Za poznáním, za pohádkou,
s kamarádem, kamarádkou.
Ať jsou nám tři nebo pět,
chceme poznat celý svět.

Projekty

Publicita_-_MŠ_Dolní Benešov