Ceny stravného

Upozornění pro rodiče
od měsíce září, si prosím obnovte příkaz k úhradě na placení stravného. Číslo účtu i variabilní symbol zůstávají stejné. Pokud si nejste jistí, informaci o var. symbolu dostanete u vedoucí ŠJ. Částka 900 Kč.
Děkuji
Hana Seidlová, vedoucí ŠJ
Odhlašování dítěte

Nepřítomnost dítěte v mateřské škole a zároveň jeho odhlašování ze stravování provádí zákonní zástupci u učitelek ve třídách. V případě předem známé absence tak učiní předchozí den do 11:00 hodin. Neodhlášená či neodebraná strava první den v době nemoci propadne bez nároku na náhradu.

 

Placení stravného
  • trvalým příkazem, zadaným do 15. v daném měsíci, na účet mateřské školy č. účtu: 35-1849636379/0800. Variabilní symbol dítěte obdržíte u paní učitelky dané třídy. Vyúčtování stravného bude provedeno v únoru a v červenci daného školního roku.

Neuhrazení stravného může být důvodem k ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

 

Ceny obědů, které odebírají děti mateřských škol od 1.3.2020
Věk dítěte
dopolední svačina Kč
oběd Kč
odpolední svačina Kč
Celkem Kč
3-6let
11,00
21,00
10,00
42,00
7leté s odloženou škol. docházkou
12,00
22,00
11,00
45,00
Cena stravného se může měnit podle cen potravin
Informace o stravování žáků základních škol
Přihlášení ke stravování
Žák základní školy je přijat ke stravování na základě přihlášky, kterou odevzdá vedoucí školní jídelny a u ní si v určeném termínu vyzvedne průkazku ke stravování. Podle věku je zařazen na celý rok do skupiny dle následující tabulky:
skupina
věk
Cena za odebraný oběd Kč
1.
7-10 let
30,00
2.
11-14 let
32,00
3.
15 a více let
34,00
Cena obědu se může měnit podle cen potravin.
Odhlášky
Odhlášky se přijímají 24 hodin předem, to je do 09:00 hodin před odhlášeným dnem. V krajním případě je možno žáka odhlásit u vedoucí školní jídelny osobně nebo telefonicky (tel. 553651193) – ráno do 6:30 hodin. Odhláška musí být přesně termínována. Musí obsahovat jméno a třídu žáka, od kdy do kdy bude odhlášení trvat. Žáci ZŠ Kozmice se odhlašují ve výdejně stravy. Neodhlášené a nevyzvednuté obědy propadají, strávník nemá nárok na náhradu neodebrané stravy.
První den nemoci si může žák vyzvednout oběd do jídlo nosiče. Pokud žák odebírá stravu v době nemoci nebo není v době nemoci odhlášen, hradí plnou cenu jídla včetně mzdových a věcných režií.
Nárok na školní stravování je pouze v době pobytu žáka ve škole – ne o prázdninách, ředitelském volnu, svátcích.
Při ukončení stravování – (žák se nechce stravovat, přechází na jinou školu, stěhuje se), je nutné nahlásit tuto skutečnost vedoucí školní jídelny, která stravování vyúčtuje a odhlásí tak žáka ze stravování.
Placení stravného
Úplata za stravné je prováděna měsíčně, a to:
  • Složenkou – která se vydává na daný měsíc asi 8. den v měsíci. V září se platí všechny pracovní dny, v dalších měsících se odpočítávají omluvené dny. Složenku je nutno uhradit do 24. dne v měsíci. V červnu se složenky vydávají až koncem měsíce, aby  mohlo být provedeno vyúčtování. Pokud nebude mít žák uhrazenou složenku do doby splatnosti ani po písemném upozornění, bude nezaplacená částka vymáhaná u zaměstnavatele nebo soudní cestou a žák bude vyloučen ze stravování.
  • Inkasní platbou – na začátku školního roku je z účtu stažena záloha, která se zúčtovává každý následující měsíc, dle skutečně odebraných obědů. Vyrovnání zálohy je provedeno na konci školního roku v červenci. Při zavádění plateb sporožirem se vždy obraťte na vedoucí školní jídelny.

Při neuhrazení stravného ani po písemném upozornění bude dítě za stravy odhlášeno a ŠJ bude částku vymáhat u zaměstnavatele nebo soudní cestou.

 

Zaměstnanci MŠ a ZŠ             oběd 68,- Kč
z toho – mzdová režie 25,-                               MŠ bez režií, možno odečíst FKSP
– věcná režie 9,-
– nor.na potraviny 30,-

Důchodci MŠ                             oběd 68,- Kč
z toho – mzdová režie 25,-
– věcná režie 9,-                                     možno odečíst FKSP
– nor.na potraviny 30 ,-

Cizí strávníci HČ                     oběd 69,- Kč
z toho – mzdová režie 25,-
– věcná režie 9,-
– nor. na potraviny 30,-
– zisk. přirážka 1,-

V Dolním Benešově 30.8.2022

Moto

V naší školce každý den,
jdeme krůček za krůčkem.
Za poznáním, za pohádkou,
s kamarádem, kamarádkou.
Ať jsou nám tři nebo pět,
chceme poznat celý svět.

Projekty

Publicita_-_MŠ_Dolní Benešov