Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřské školy Dolní Benešov, Osada Míru, příspěvková organizace s názvem „Barevná školka“ je klíčový dokument, který vyjadřuje identitu naší mateřské školy, její hodnotovou orientaci i obsahové, formální a metodické priority její práce.

Platný je od 1.9.2021

Platnost Školního vzdělávacího programu končí 1.9.2026

Školní vzdělávací program je zpracován v souladu s požadavky stanoveným RVP PV i v souladu s platnými legislativními předpisy:

 • se zákonem o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 Sb., (školský zákon),
 • s vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání,
 • s vyhláškou MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů výročních zpráv a vlastního hodnocení školy,
 • s vyhláškou MZ č. 343/2009 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých,
 • s vyhláškou MZ č. 107/2005 o školním stravování,
 • s vyhláškou MZ č. 137/2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.

Školní vzdělávací program slouží k tomu, aby naše mateřská škola pracovala cílevědomě a plánovitě a aby představovala integrovaný celek, který z dětí, rodičů i zaměstnanců vytváří společenství a ze skupiny pedagogů tým.

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je výsledkem a zároveň předpokladem dobré spolupráce všech zúčastněných, protože ti, kdo mají možnost ovlivnit obsah programu, jej budou snadněji realizovat.

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je veřejný dokument, přístupný odborné a rodičovské veřejnosti.

Školní vzdělávací program představuje nabídku, která rámcově sjednocuje vzdělávání naší školy jako celku. Globálně pokrývá celý vzdělávací program školy, to je program všech tříd, včetně odloučené v mateřské škole v Zábřehu.

Ve Školním vzdělávacím programu je ponechán dostatečný prostor pro specifiku (zaměření) jednotlivých tříd a pro konkrétní rozvíjení potřeb a možností dětí.

Pedagogické pracovnice mateřské školy jsou povinny se ve vzdělávacím procesu tímto programem řídit, ale mají možnost volit si různé vzdělávací cesty, jak požadavky RVP PV naplní a stejně tak mají možnost zvolit si různé prostředky (obsah, formy, metody apod.)

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací programy se týkají vzdělávání v jednotlivých třídách, jsou to pracovní, otevřené, neveřejné materiály.

Třídní vzdělávací programy vycházejí z charakteristiky třídy a týkají se konkrétní vzdělávací nabídky.

Třídní vzdělávací program je pracovní dokument, který rozpracovává hlavní témata školního vzdělávacího programu do vlastních podtémat. Představuje plán konkrétních činností pro určitou třídu rozvržený na časové úseky. Délku časového úseku určují děti svým zájmem.

V třídním vzdělávacím programu si pedagogické pracovnice jednotlivých tříd zvolí pro svou třídu:

 • konkrétní činnosti a prostředky k naplňování cílů, a to vždy s ohledem na věkové a individuální zvláštnosti a možnosti jednotlivých dětí,
 • způsob realizace činnosti (forem).

Při sestavování třídního vzdělávacího programu musí mít pedagogická pracovnice na paměti skutečnost, že vzdělávací činnost musí být založena na metodách přímých zážitků dítěte, že musí probouzet u dítěte aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat. Pedagogická pracovnice nepředkládá dětem hotové návody, ale umožní jim hledat samostatné cesty tvořivým myšlením a vlastním nápadem. Používá metody podporující integrované učení hrou, prožitkové a interaktivní učení.

Pedagogické pracovnice

 • vyčlení hlavní průběžné činnosti, které charakterizují dané podtéma,
 • vyberou námětové a didaktické hry, které budou sloužit jako prostředek realizace obsahu podtématu i specifických vzdělávacích cílů,
 • připraví si smyslové hry a preventivní jazykové chvilky,
 • pro denní didaktické činnosti plánují konkrétní činnost.

Týdenní plán budou pedagogické pracovnice zpracovávat na předtištěném formuláři.

Součástí třídního vzdělávacího programu je průběžné hodnocení vzdělávání a využití zjištěných informací a výsledků – tedy evaluační činnost pedagogické pracovnice na úrovni třídy a na úrovni konkrétních dětí.

Charakteristika vzdělávacího programu

Způsob, prostředky a cesta, jakou chce mateřská škola dojít k plnění
rámcových cílů a klíčových kompetenci Rámcového vzdělávacího programu pro předškoní vzdělávání

Naše mateřská škola si pro svou vzdělávací činnost stanovila základní pilíř, kterým je „desatero“, jímž se řídí veškerá činnost mateřské školy:

 

1.

Sloužit především dítěti a jeho vzdělávání

Dítě stojí ve středu zájmu i práce pedagogické pracovnice.

2.

Cílevědomým vzděláváním poskytnout dětem dobré základy pro jejich další život.

Zabezpečit zdravý rozvoj a propívání dětí, uspokojovat všechny jejich potřeby, včetně potřeb být uvedeny do života ve společnosti, do kultury a vzdělávání.

3.

Připravit dítě na povinné vzdělávání, především na prostředí a vzdělávání v základní škole.

Každému dítěti vytvářet takové vzdělávací podmínky, aby v průběhu předškolního vzdělávání dostatečně rozvíjelo svůj všestranný potenciál a aby v době, kdy opouští mateřskou školu, disponovalo požadovanými kompetencemi v míře a kvalitě odpovídající jeho osobním možnostem a potřebám.

4.

Respektovat právo dítěte být jiné, mít jiné potřeby, rozvíjet a učit se jiným tempem.

V předškolním vzdělávání neusilovat o vyrovnání všech individuálních rozdílů. Pedagogické pracovnice berou ohled na vrozené i získané osobní dispozice dítěte.

5.

Podporovat každý způsob práce, který je pro vzdělávání dítěte, pro jeho rozvoj a postup v učení příznivý, vhodný a přirozený.

Standardní činnosti, nadstandardní péče, individuální práce s talentovanými nebo méně nadanými dětmi, zapojení zákonných zástupců do vzdělávacího procesu.

6.

Zajistit plnou spokojenost dítěte při jeho zdravém rozvoji a vzdělávání.

Pomoci dítěti porozumět všemu, co mu mateřská škola poskytuje, napomáhat získání zdravého sebevědomí a důvěry ve vlastní síly a schopnosti.

7.

Osobnostně orientované vzdělávání založit na individuálním získávání kompetencí.

Vzdělávací program (školní, třídní) je postaven tak, aby každému dítěti dal maximum toho, co v rozsahu svých individuálních potřeb a možností může získat.

8.

Umožnit dítěti rozvoj a učení na základě vlastní aktivity.

Dát dítěti možnost a příležitost si samo věci vyzkoušet, experimentovat, aktivně prožívat a samostatně se rozhodovat.

9.

Vzdělávat dítě přirozenou a nenásilnou formou.

Pedagogická pracovnice postupuje cílevědomě, promyšleně a plánovitě, ale proces vzdělávání staví na vnitřní motivaci dítěte. Dítě je pedagogem promyšleně vedeno, ale nepociťuje toto vedení jako vnější nátlak, cítí se samostatné a svobodné.

10.

Neklást důraz pouze na předem plánované řízené činnosti.

Ovlivnit dítě vším, čeho se v mateřské škole účastní, co prožívá, co se v jeho okolí děje, s čím se setkává, co běžně nastává nebo co se náhodně přihodí. Pedagogické pracovnice se vyvarují jakéhokoliv negativního ovlivňování.

Při plnění „desatera“ budou pedagogické pracovnice sledovat tři obecné rámcové cíle, které ukládá RVP PV

 • rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání,
 • osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost,
 • získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

To jsou univerzální cíle, které musí mít pedagogické pracovnice na paměti při všech činnostech

 • předem plánovaných a řízených činnostech,
 • běžných organizačních či provozních situacích,
 • neplánovaných či nepředvídaných okolnostech, které na dítě působí.

Prakticky to znamená, že pedagogické pracovnice budou

 • vytvářet vhodné podmínky (materiální, organizační, psychosociální, personální), které podmiňují kvalitu předškolního vzdělávání,
 • promýšlet jakékoliv činnosti tak, aby byly zárukou vnitřní motivace dítěte a umožňovaly mu
  • být aktivní,
  • vnášet vlastní názory a připomínky,
  • vnášet své nápady,
 • pamatovat na celý rozsah kompetencí, které by dítě mělo získat v míře dané jeho individualitou,
 • uvědomovat si možné nepříznivé vlivy a rizika ohrožující úspěch svých vzdělávacích záměrů,
 • ohlížet se za výsledky své práce, ubezpečovat se o správnosti postupu, svou práci budou vylepšovat apod.

 

„ CO VŠECHNO SDĚLÍME KAŽDÉMU KLUKOVI I HOLCE V NAŠÍ PĚKNÉ BAREVNÉ ŠKOLCE “

Rekapitulace činnosti pedagogických pracovnic:

Veškeré činnosti organizují pedagogické pracovnice zajímavým způsobem tak, aby se dítě cítilo jistě, bezpečně a spokojeně v obsahově bohatém prostředí. Umožňují dětem bavit se přirozeným dětským způsobem. Podporují dětskou zvídavost, podněcují radost dítěte z učení, probouzejí v něm chuť se učit a jeho zájem poznávat vše nové. Pedagogické aktivity směřují k tomu, aby bylo dítě motivováno k vlastnímu vzdělávacímu úsilí a cítilo se úspěšné a uznávané svým okolím. Spontánní i řízené aktivity jsou vzájemně provázané a vyvážené, v menších skupinkách dětí nebo individuálně probíhá didakticky zacílená činnost. Pedagogické pracovnice využívají spontánních nápadů dětí a poskytují jim dostatek prostoru pro spontánní hry. Při učení na praktických ukázkách životních situací využívají schopnosti dětí k přirozenému napodobování.

Úplná verze Školního vzdělávacího programu je k nahlédnutí v ředitelně a na nástěnkách ve všech třídách MŠ.

Moto

V naší školce každý den,
jdeme krůček za krůčkem.
Za poznáním, za pohádkou,
s kamarádem, kamarádkou.
Ať jsou nám tři nebo pět,
chceme poznat celý svět.

Projekty

Publicita_-_MŠ_Dolní Benešov