Cíle vzdělávání dětí

Mateřská škola již řadu let směřuje k cílům uvedeným v dokumentu Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

Pedagogické pracovnice musí při své práci sledovat tyto rámcové cíle:

  • osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost,
  • rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání,
  • získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

Záměrem předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě tak, aby na konci svého předškolního období bylo relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat, pokud možno, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny zejména v prostředí rodiny a školy a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají.

V Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání jsou všeobecně charakterizovány podmínky mateřské školy v oblasti materiální, organizační, personální, psychohygienické a pedagogické, které by měla mateřská škola, s ohledem na své poslání, naplňovat. Ve vztahu k potřebám dítěte je třeba, aby byla vhodně vybavena, aby vybavení vyhovovalo činnostem dětí a splňovalo veškeré bezpečnostní a hygienické požadavky. Důležitou podmínkou uspokojení potřeb dítěte je zajištění pravidelného denního rytmu, vyvážená strava s dostatkem nápojů, pobyt venku a dostatek volného pohybu.

Úkolem mateřské školy je doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni zajišťovat jeho další předškolní vzdělávání.

Rodiče budou informováni o průběhu vzdělávání svých dětí především prostřednictvím nástěnek i našich internetových stránek. Budou moci sledovat, kam vzdělávání jejich dětí směřuje, jaké sleduje cíle. Rodiče budou vědět, co se děti v určitém období učí, jaké čtou pohádky, jaké si zpívají písničky nebo přednášejí básničky. Budou se moci doma, spolu s dítětem, vracet k tématu, rozvíjet jeho vědomosti a obohacovat je o další poznatky.

Moto

V naší školce každý den,
jdeme krůček za krůčkem.
Za poznáním, za pohádkou,
s kamarádem, kamarádkou.
Ať jsou nám tři nebo pět,
chceme poznat celý svět.

Projekty

Publicita_-_MŠ_Dolní Benešov