Kritéria pro přijímání dětí

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Zpracovala : ředitelka mateřské školy

Účinnost směrnice: od 1.1.2012

1. Předmět úpravy

Ustanovení této vnitřní směrnice vymezuje kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, v souladu se zákonem č.472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v době, kdy počet dětí přihlášených k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole překročí stanovenou kapacitu mateřské školy.

2. Podmínky pro přijímání dětí do mateřské školy

Mateřská škola organizuje předškolní vzdělávání pro děti od tří do šesti let věku.

Dítě se přijímá k předškolnímu vzdělávání, jehož cíle jsou vymezeny v § 33. Z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že předškolní vzdělávání skutečně spočívá především ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče. Dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání tedy musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým programem předškolního vzdělávání a školním vzdělávacím programem mateřské školy.

Do mateřské školy jsou přijímány pouze děti, které se podrobily pravidelným očkováním.

Do mateřské školy jsou přijímány děti na základě Žádosti o přijetí do mateřské školy.

Ředitelka mateřské školy Dolní Benešov, Osada Míru, příspěvková organizace, stanoví – po dohodě se zřizovatelem – místo, termín, dobu provedení zápisu do mateřské školy a následující kritéria,podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Kritéria přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání:

1. do mateřské školy jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které bydlí v Dolním Benešově a v Dolním Benešově-Zábřehu,

2. do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku od tří let, které bydlí v Dolním Benešově a v Dolním Benešově-Zábřehu, jejichž oba zákonní zástupci jsou zaměstnáni,

3. děti od tří let, bydlící v Dolním Benešově a v Dolním Benešově–Zábřehu, jejichž zákonní zástupci pobírají rodičovský příspěvek na přihlášené dítě,

4. děti, které dovrší 3 let věku teprve v průběhu školního roku, budou posuzovány podle pořadí, v jakém věku tří let dosáhnou,

5. děti od tří let, bydlící v Dolním Benešově a v Dolním Benešově-Zábřehu, jejichž zákonný zástupce pobírá rodičovský příspěvek na druhé dítě.

Do mateřské školy může být přijato dítě, které je schopné předškolního vzdělávání a jehož zákonní zástupci předloží doklad o řádném očkování dítěte.

V případě volné kapacity mateřské školy může ředitelka mateřské školy přihlédnout i k dalším sociálním a rodinným podmínkám.

Ředitelka mateřské školy posoudí všechny žádosti a rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy.

Podle § 183, odst. 2 školského zákona – ředitelka mateřské školy zpracuje seznam přijatých dětí do mateřské školy pro daný školní rok a zveřejní ho na hlavních dveřích v mateřské škole na Osadě Míru a v mateřské škole v Zábřehu nejpozději 30. den po vyhlášeném zápisu. Jeho zveřejněním se rozhodnutí považují za oznámená. Individuální rozhodnutí o přijetí dítěte se již zákonným zástupcům nepředává, zakládá se pouze do spisu dítěte.

Pouze negativní rozhodnutí se vyhotovují individuálně obvyklým způsobem dle § 68 správního řádu.

V souladu s ustanovením § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, je možno se proti rozhodnutí odvolat prostřednictvím ředitelky mateřské školy ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.

Moto

V naší školce každý den,
jdeme krůček za krůčkem.
Za poznáním, za pohádkou,
s kamarádem, kamarádkou.
Ať jsou nám tři nebo pět,
chceme poznat celý svět.

Projekty

Publicita_-_MŠ_Dolní Benešov